notifications

Probability Theory

Wikipedia nLab

Probability Distributions

Wikipedia

Discrete Probability Distribution

Binomial Distribution

Wikipedia

Probability Mass Function

n : N, p : [0, 1], k : [0, n], binom(n, k) = n!k! (n − k)!,f(k, n, p) = binom(n, k) pk (1 − p)n − k = n!k! (n − k)! pk (1 − p)n − k.

Cumulative Distribution Function

F(k, n, p) = Σi = 0k binom(n, i) pi (1 − p)n − i.

Bernoulli Distribution

Wikipedia

Multivariate Normal Distribution

Wikipedia

Characteristic Function

Wikipedia

Conditional Probability

Wikipedia

Probability Space

Wikipedia

Probability Measure

Wikipedia

Probability Kernel

Wikipedia

Free Probability

Wikipedia

References